ครูคาทอลิกเรียนคำสอนคริสต์ศาสนา วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เวลา 08.00-08.50 น. งานอภิบาล ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดให้คณะครูคาทอลิกเรียนคำสอนคริสต์ศาสนา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นับถือศาสนาคาทอลิกให้มีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามความเชื่อคริสตชน และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปสอนคำสอนคริสต์ศาสนาแก่นักเรียนคาทอลิก และเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตคริสตชน โดยคุณพ่อยอแซฟทัศมะ กิจประยูร จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เป็นผู้สอนคำสอนคริสต์ศาสนาในครั้งนี้

050766 02 

050766 03

050766 04

050766 05

050766 06

050766 07

050766 08

050766 09

050766 10

050766 11

050766 12

050766 13

050766 14

050766 15

050766 16