ประชุมครูคาทอลิก  วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดประชุมครูคาทอลิกเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และปรึกษาหารือเตรียมวางแผนการดำเนินงานที่จะทำต่อไป ของงานอภิบาล งานส่งเสริมด้านความเชื่อ และงานแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ในโอกาสนี้ครูคาทอลิกที่เข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆ ที่ผ่านมา เช่น “เข้าร่วมกิจกรรม โอกาสครบรอบ 50 ปี การอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และครบรอบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล ของพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู” “ค่ายวาย ซี เอส” “อบรมหนังสือเลวีนิติ:เพราะเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์” “อบรมการตั้งกลุ่มและการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูต ครูผู้นำ ยุวธรรมทูต” “อบรมผู้นำนันทนาการ” ได้แบ่งปันแก่เพื่อนครู โดยนำความรู้ไปขยายผล และนำความรู้ไปสอนและจัดกิจกรรมแก่นักเรียน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียนต่อไป

280666 02

280666 03

280666 04

280666 05

280666 06

280666 07