นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล  วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566

งานส่งเสริมด้านความเชื่อ ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดให้นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 3 – 12 รับศีลอภัยบาป และวันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 จัดให้นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล ณ วัดน้อยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยคุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เป็นประธานในพิธี

270666 01

270666 02

270666 03

270666 04

270666 05

270666 06

270666 07

270666 09

270666 10

270666 11

270666 12

270666 13

270666 14

270666 15

270666 16

270666 17

270666 19

270666 20