การตั้งกลุ่มและการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูต ปี 2023  วันศุกร์ที่ 16-วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ส่งครูคาทอลิกเข้ารับการอบรมในหัวข้อ “การตั้งกลุ่มและการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูต” ปี2023  จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวทัศนา อัสดงพงพนา  นางสาวสุธาทิพย์ วาปีทำ  นางสาวสาวณี กาโพ  และนางสาวบุญรักษา บัวสมบูรณ์  เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างทีมวิทยากรครูคาทอลิกให้เป็น “ครูผู้นำยุวธรรมทูต” ภายใต้หัวข้อ “การตั้งกลุมและการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูต” โดยทีมงานศูนย์คำสอนราชบุรี  จัดโดยฝ่ายงานธรรมทูต  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

160666 02

160666 03

160666 04

160666 05

160666 06

160666 07

160666 08

160666 09

160666 10

160666 11

160666 12

160666 13

160666 14

160666 15

160666 16

160666 17

160666 18

160666 19

160666 20