ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 , เกรด 1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 , เกรด 10-12  วันเสาร์ที่  19  สิงหาคม  พ.ศ. 2566

งานอภิบาล  ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม
ได้จัดฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 , เกรด 1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 , เกรด 10-12 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคาทอลิกมีความเชื่อ ศรัทธา ตระหนักถึงหน้าที่ของคริสตชนโดยผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

19082566 02  

19082566 03

19082566 04

19082566 05

19082566 06

19082566 07