วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานของผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ดังนี้


   - มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 4 มาตรการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
   - กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ (3 ตัวชี้วัด)
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา (12 ตัวชี้วัด)
มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ (3 ตัวชี้วัด)
   - การดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน
   - การวางแผนการอบรมผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนใหม่

002003
004005