วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์กานน สมร่างและนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ในรายวิชาการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

001002003004005006007008009010011012013014016015