วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ จัดการประชุม

เพื่อรายงานความคืบหน้าในการตรวจประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนเซนต์คอนเวนต์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565S 13344806