วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพได้จัดอบรมผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ครั้งที่ 1

(กิจกรรมนี้จัดขึ้น 2 ครั้ง คือ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566 และวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 )โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และมีแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งในครั้งที่ 1 นี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
การกำหนดมาตรฐานการศึกษา ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน และฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานจากการตรวจติดตาม (check list)

A 24A 6A 18A 8A 17A 20