กิจกรรมซักซ้อมหนีไฟและฝึกซ้อมเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวให้กับนักเรียน

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟและฝึกซ้อมเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวให้กับนักเรียน

 

   การจัดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวิธีป้องกันตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
2.เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารด้านการเตรียมความพร้อมและการบริหารนี้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
   การซักซ้อมหนีไฟในวันนี้ เมื่อนักเรียนได้ยินสัญญาณและการประชาสัมพันธ์ นักเรียนตามอาคารเรียนต่างๆรีบเคลื่อนย้ายมาที่จุดรวมพลตามที่ได้นัดหมายไว้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย
   ทั้งนี้โรงเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาของสภาวะแผ่นดินไหวในปัจจุบันซึ่งทางประเทศไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมากขึ้น จึงได้มีการจัดการฝึกซ้อมเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวโดยให้นักเรียนมุดหลบลงไปใต้โต๊ะของนักเรียน เมื่อได้ยินเสียงจากประชาสัมพันธ์ว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหว นักเรียนทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเป็นอย่างดี
   ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จึงจัดให้มีการฝึกซ้อมเพื่อให้นักเรียนทุกคน เตรียมความพร้อม สามารถควบคุมสติของตนเองให้ตระหนักแต่ไม่ตื่นตระหนกตกใจเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้และแผ่นดินไหว
0102
0403