วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ได้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พลังงานและสภาพแวดล้อม โดยนักเรียนแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวยได้สอนน้องในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3และเกรด1-3พับกล่องนมและกล่องน้ำผลไม้ที่ดื่มแล้ว ก่อนนำไปทิ้งในถังขยะเพื่อลดพื้นที่ในถังขยะ กิจกรรมพับ เก็บ ลดขยะเพื่อโลกสวย เป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนแยะขยะให้ถูกประเภทซึ่งจะลดปริมาณขยะ(ZERO WASTE)ในโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ของประชากรโลก การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ อยู่ในกรอบแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

  ให้    ความรู้
  ก่อ    ความเข้าใจ
  เกิด   ความตระหนัก
  ผล    การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
S 149061645S 149061644S 149061643S 149061642