กิจกรรมค่ายแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย

 

โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดกิจกรรมค่ายแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โดยกิจกรรมค่ายแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวยจัดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 173 คน

01 0305