การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์กานน สมร่างและนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ในรายวิชาการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

003  004

005  006

007  008

009  010

012  013

014  015