"โครงการมือวิเศษกรุงเทพ"  วันพุธที่ 25 มกราคม 2566  

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้มอบขวด PETใส ขวดขุ่น ให้สำนักงานเขตบางรัก โดยนางสาว อัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางรัก มอบหมายให้ นาย บรรเจิด แหลมศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มารับมอบขวดพลาสติก ตาม "โครงการมือวิเศษกรุงเทพ แยกเพื่อให้...พี่ไม้กวาด หมุนเวียนพลาสติกใช้แล้ว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รณรงค์การคัดแยกขยะ อัพไซเคิลเป็นชุด PPE ช่วยพนักงานรักษาความสะอาด
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้ อยู่ในกรอบแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1. ให้ ความรู้
2. ก่อ ความเข้าใจ
3. เกิด ความตระหนัก
4. ผล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

757459 

 329593  329594  329595

756049  756050

756051  756052