โครงการมือวิเศษ กรุงเทพ  วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้มอบขวด PETใสและขวดขุ่นให้เขตบางรัก โดยนางสาว อัญชนา ผู้อำนวยการเขตบางรัก มอบหมายฝ่ายรักษาและสวนสาธารณะจัดเจ้าหน้าที่รับมอบ ขวดพลาสติกใสใช้แล้ว อัพไซเคิลเป็นชุด PPEช่วยพนักงานรักษาความสะอาด ตาม"โครงการ มือวิเศษกรุงเทพ แยกเพื่อให้..พี่ไม้กวาด หมุนเวียนพลาสติกใชัแล้ว เพื่อระดับคุณภาพชีวิต"พี่ไม้กวาด"
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ในกรอบแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1.ให้ ความรู้
2.ก่อ ความเข้าใจ
3.เกิด ความตระหนัก
4.ผล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

02

03

04

05

06

07

09

14