กิจกรรมค่ายแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดกิจกรรมค่ายแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความตื่นตัวและนำความรู้ไปปฏิบัติและเผยแพร่ให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนและสมาชิกในครอบครัวต่อไป ในโอกาสนี้ท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ ผู้อำนวยการได้เปิดงานการจัดกิจกรรมค่ายแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย
การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิศุทธิภา ชูถิ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานและโครงการเพื่อความยั่งยืนทางพลังงานมาให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้แกนนำรุ่นพี่จัดกิจกรรมฐาน ให้ความรู้ในเรื่องน้ำ (make every drop counts) , ไฟฟ้า (energize your blood) , ขยะ (feed the can)
สำหรับค่ายแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวยในวันนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 96 คน การดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในวันนี้มีกรอบแนวคิด
- ให้ ความรู้
- ก่อ ความเข้าใจ
- เกิด ความตระหนัก
- ผล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

290922415 5054843571281518 3134014261181846566 n

291051331 5054840337948508 613310730422893813 n

291474955 5054840271281848 7254149274205997547 n

291589599 5054842801281595 7885570560635925633 n