กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก  1 มิถุนายน 2565

เนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายน 2565 เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  ได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่ 1 มิถุนายน 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนัก เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1. การประกาศคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2565

“Only One earth”   ปกป้องโลกใบนี้เพื่ออนาคตที่ดีของเราเพราะโลกมีเพียงใบเดียว   

2. จัดป้ายนิเทศวันสิ่งแวดล้อมโลก   

3. นักเรียนทุกระดับชั้นรับชมวีดีทัศน์การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

282148306 4972051626227380 1213824784698746288 n

282128098 4972054419560434 3533709614286428908 n

282383483 4972053922893817 7395241623238815048 n

282818454 4972054672893742 288508383850790408 n