ฝ่ายวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม  Singing  Contest ระหว่างวันที่ 8 - 19 มกราคม พ.ศ. 2567

    โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ  ซึ่ง

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการวางแผนการทำงาน  และสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ  ดนตรี 

และนันทนาการตามจินตนาการ

514284514273