ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม Singing Contest ระหว่าง วันที่ 9-18 มกราคม พ.ศ. 2566

 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศ แสดงออกซึ่งความสามารถในการสื่อสารผ่านเสียงเพลง มีทักษะในการใช้ภาษาจากการเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี มีการวางแผนการทำงานและเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน 

43