ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม General Quiz วันจันทร์ ที่ 19 - วันศุกร์ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ในโครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากล โดยการส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าความหมายและการสะกดคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี โดยมีนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมการแข่งขัน

53