การแข่งขันบาสเกตบอล

ฝ่ายวิชาการ งานจัดการเรียนการสอนได้จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 8-19 มกราคม 2567

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้านกรีฑาและด้านกีฬา (การแข่งขันบาสเกตบอล) ระหว่างวันที่ 8-19 มกราคม 2567 ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ในโครงการทักษะด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ให้มีสภาวะทางอารมณ์ และสุขภาพจิตดีและเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและสุขภาพที่ดีและเหมาะสมกับวัย

0301

0206