ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 1-12 เข้าร่วมใน

กิจกรรมครั้งนี้    ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะและ

ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการตามจินตนาการ  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

และค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด

366694366698