ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมพี่เล่านิทาน ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 4-6 เข้าร่วมประกวดคัดเลือกเพื่อแสดงจริง

ในวันภาษาไทยแห่งชาติและงานวันวิชาการ  โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี

ตามที่สถานศึกษากำหนด

332591332590