ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมคณิตคิดเพลงระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ 2566

ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 1-6 เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการนำเสนอรูปแบบวิธิการแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

329693329696