ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฑา ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 1-6 เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ลานสันติภาพ

    โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านทักษะกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและรู้จักการาใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์  

324394324358324356324357