ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมทัศนาแหล่งการเรียนรู้ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

    ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนภาษาภาคอังกฤษเกรด 1-12 เข้าร่วมในกิจกรรม

ครั้งนี้  โดยกิจกรรมนี้เป็นการชมคลิปวีดิทัศน์เกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

นักเรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงการส่งเสริมให้

นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

275486275489275490275004