ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมแนะนำห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

    เพื่อให้ห้องสมุดมีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้และสนับสนุนการศึกษาจึงจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนให้รู้จัดห้องสมุดและ

แหล่งการเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษากำหนดโดยใช้สถานที่ดำเนินการจัดกิจกรรม ณ ห้องสมุดประถม , ห้องสมุดมัธยมและ

ห้องสมุดภาคภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษ

เกรด1-12 เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

267523267522