ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬา มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยเห็นคุณค่าและมีความมั่นใจ

ในตนเอง โดยมีนักเรีบนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 1-12 เข้าร่วม

2980224298022529802262980227