ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดตลอดปีการศึกษา 2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและผลงานด้านกีฬาและนันทนาการ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนภาคภาษา

อังกฤษเกรด 1-12 เข้าร่วม

1234