ฝ่ายวิชาการ กลุ่มการเรียนรู้ศิลปะได้จัดกิจกรรมการแข่งขันระบายสีในหัวข้อ " ประชาธิปไตยในรั้วเซนต์โย " ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม พ.ศ. 2566

โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษปีที่ 1-2 เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

        โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะตามจินตนาการและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานตนเอง

2898697292500029250012925002