ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเลือกสรรคนดีเป็นศรีสภา วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566

ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและปลูกฝังค่านิยมที่ดีผ่านการมีส่วนร่วมด้วยการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

สภานักเรียนของโรงเรียน  อีกทั้งมุ่งส่งเสริมในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนปฏิบัติตนตามวิถีครรลองของระบอบประชาธิปไตย

โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนลงสมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน มีการประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคในรูปแบบป้ายนิเทศและคลิปวิดีโอ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์

เลือกตั้งตั้งแต่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 1-12 ได้รับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

        สำหรับผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ นางสาววาสุกาญจน์ สิโรดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากพรรค Iridescent   

13798529131439B651968 68C6 46BF 9F7C 03831F60E68A L0 001291314429250422925044