ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอล ขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และเกรด 10 – 12 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน มีความมั่นคงทางอารมณ์
มีความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม รวมถึงนักเรียนที่ร่วมเชียร์ให้กำลังใจเพื่อนที่ทำการแข่งขันได้อย่างสนุกสนาน

32