ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน ได้จัดกิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ.2566

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความรู้ทางวิชาการ มุ่งให้นักเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ นำเสนอรูปแบบ วิธีแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ ต่างๆ ได้ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มีทักษะการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 messageImage 1673968234833messageImage 1673968209905messageImage 1673968075903messageImage 1673966971335messageImage 1673967454737messageImage 1673967366133