ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดกิจกรรมสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ วันที่ 10-11 มกราคม พ.ศ. 2566

 โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนนำทักษะความรู้และการปฏิบัติ มาสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ
โดย ดัดแปลงปรุงอาหารอย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเลือกคัดสรรวัตถุดิบประกอบอาหารเมนูต่างๆ
นอกจากนี้ยัง ตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการเพื่อประโยชน์ของร่างกายและสุขภาพที่ดีและเหมาะสมกับวัย

S 8798232S 8798230