ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ “คริสตสมภพ" ในวันที่ 21 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ “คริสตสมภพ” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ระลึกถึงความสำคัญในการบังเกิดของพระเยซูคริสตเจ้า โดยใช้ทักษะการเขียนภาพ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการสื่อความหมายและบอกความสำคัญของเทศกาล นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

14