ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดกิจกรรมศิลปะมาโชว์ วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566

โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนภาคภาษาอังกฤษเกรด 1-12 เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

        โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในผลงานด้านศิลปะ ดนตรีตามจินตนาการและเกิดความภาคภูมิใจ

ในผลงานของตนเอง

 2902541290254229025432902544