ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันพุธที่ 9-วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้  ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม

2899116289911728991202899118