ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรมออกแบบสัญลักษณ์ “เด็กไทยสดใส ห่างไกลยาเสพติด” ในวันที่ 13 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

โดยใช้หลักการทฤษฎีการออกแบบในการเรียนของวิชาทัศนศิลป์นำไปสร้างผลงานเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงภัยของสิ่งเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสงบเรียบร้อยและความ มั่นคงทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก โดยผ่านกิจกรรมออกแบบสัญลักษณ์ “เด็กไทยสดใส ห่างไกลยาเสพติด” เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะการสื่อความหมายการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะด้วยรูปแบบของสัญลักษณ์โทษจากสิ่งเสพติดที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน

12