Facebook

Facebookep

sandbox1
ดูรายละเอียด>>มาตรการความปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศ เนื้อหา อ่านรายละเอียด
1 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการสอบ
ประมวลความรู้เพื่อศึกษาต่อให้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (นักเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์)

ดูรายชื่อนักเรียน
25 มกราคม 2566 รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ระเบียบการรับสมัคร
21 ตุลาคม 2565 แนวปฎิบัติมาตรการโควิด ภาคเรียนที่ 2/2565 แนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการเปิดภาคเรียน 2/2565
22 กันยายน 2565 ประกาศรับสมัครครู (ครูแนะแนว) ระเบียบการรับสมัครครู

 

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงในงาน “๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดิน น้อมดวงจินต์ถวายพระพร” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
ในการนี้ แมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต ประเทศไทย และ เซอร์เซเลสตินา ยุภี กิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้ร่วมรับเสด็จและเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก
ทั้งนี้วงดุริยางค์ของโรงเรียนและคณะนักเรียนได้ร่วมแสดงดนตรีประกอบจินตลีลาและเดินสวนสนาม ในชื่อชุด “นวุติดุริยนาฏสักการ สิรินวมินทรราชราชินี” โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ Alexandra และ Royal Guard March ในพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 109 คน