ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เป็นผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ซื้อ
ใบสมัครออนไลน์วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น.

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.1      เพศหญิง เป็นผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

          1.2      กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาล 3 หรือจบอนุบาล 3 แล้ว

          1.3      สามารถอ่านออก เขียนได้ สุขภาพแข็งแรง และมีความพร้อมในการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

          1.4      ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนด้านการศึกษา และมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน

  1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

          2.1      หลักสูตรสถานศึกษา (ภาคภาษาไทย)

          2.2      หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ English Program (EP)

                    เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาทุกวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมฯ

  1. กำหนดการซื้อและยื่นใบรับสมัคร

          3.1      ยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์

                   วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น.

3.2      ชำระค่าใบสมัคร 500 บาท  โดยการโอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

                    บัญชีเลขที่ 5121102480  ธ.กรุงศรีอยุธยา พร้อมพิมพ์ชื่อ-นามสกุลนักเรียนลงในบันทึกช่วยจำ

                    นำไปแนบในการกรอกข้อมูลการสมัคร (สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี)

  1. หลักฐานที่ต้องแนบในการยื่นใบสมัคร

          4.1      สูติบัตร  ถ่ายภาพหรือแสกนจากฉบับจริง

4.2      สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล นักเรียน (ถ้ามี)

          4.3      รูปถ่ายนักเรียน (ชุดนักเรียนโรงเรียนปัจจุบัน แนบเป็นไฟล์ภาพถ่าย หรือถ่ายสดพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า)

          4.4      นักเรียนคาทอลิกแนบสำเนาใบศีลล้างบาป (ถ้ามี)

          4.5      สำเนาบัตรสมาชิกศิษย์เก่าของมารดา /สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนของพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ (ถ้ามี)

          4.6      สลิปการโอนเงินค่าใบสมัครที่มีชื่อ-นามสกุลนักเรียน

                   หมายเหตุ ไฟล์เอกสารแนบเป็น *.PDF (ยกเว้น รูปนักเรียน และสลิป แนบเป็น *.JPG)

  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565  ทาง E-Mail ที่แจ้งไว้ในการสมัคร

  1. การประเมินความพร้อม (ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คำนวณ และเชาว์ปัญญา)

                   วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 10.30 น. ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

  1. การประกาศผล

- ผลจะส่งทาง E-Mail ที่กรอกไว้ตอนสมัคร ภายใน 30 วันหลังจากการประเมินความพร้อม

  1. การมอบตัว

          - รายละเอียดการมอบตัวจะแจ้งในวันประกาศผลการประเมินความพร้อม