ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2566

เพศหญิงกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 -5
จำหน่ายใบสมัครออนไลน์วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2566

1.       คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.1      เพศหญิง

          1.2      กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 -5

          1.3      สามารถอ่านออก เขียนได้ สุขภาพแข็งแรง

          1.4      ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะสนับสนุนด้านการศึกษา และมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน

  2.     หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

               -  หลักสูตรสถานศึกษา (ภาคภาษาไทย)

  3.     กำหนดการซื้อและยื่นใบรับสมัคร

          3.1      ยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์

                   - วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

                   - ชำระค่าใบสมัคร 500 บาท  โดยการโอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

                      บัญชีเลขที่ 5121102480 ธ.กรุงศรี พร้อมเขียนชื่อนักเรียนลงในสลิปและนำไป

                      แนบในการกรอกข้อมูลการสมัคร (สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี)

          3.2      หลักฐานที่ต้องแนบในการยื่นใบสมัคร

                   - สำเนาสูติบัตร

                   - ใบแสดงผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

                   - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ชุดนักเรียนโรงเรียนปัจจุบัน)

                   - สลิปโอนเงินค่าใบสมัคร

          3.3      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6

                   วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ที่ e-mail ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร

  4.     การประเมินความพร้อม

          - วิชาที่ทำการประเมิน (คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ , สังคม ,ภาษาอังกฤษ)

          - วัน เวลา ที่ทำการประเมินจะแจ้งวันที่ประกาศรายชื่อนักเรียน

  5.     การประกาศผล

          - ผลจะส่งทาง Email ที่ให้ไว้กับทางโรงเรียนหลังวันประเมินความพร้อม
          - การมอบตัวจะแจ้งไว้ในผลการประเมิน