ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2566
เพศหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 - วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566


โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน (สำหรับนักเรียนภายนอก)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          ระเบียบการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การสมัคร มีดังนี้
             รายละเอียดการแนะนำแผนการเรียน คลิกอ่านรายละเอียด

          1. แผนการเรียนที่เปิดรับสมัคร

1.1  แผนการเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์ – วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.2  แผนการเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและคอมพิวเตอร์

1.3  แผนการเรียนเตรียมบริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ (เลือกเรียน คณิตศาสตร์)

1.4  แผนการเรียนเตรียมบริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ (เลือกเรียนภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส)

1.5  แผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ – มนุษย์ศาสตร์ (เลือกเรียน คณิตศาสตร์)

1.6  แผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ – มนุษย์ศาสตร์ (เลือกเรียนภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส)

1.7 แผนการเรียนเตรียมศิลปกรรม

หมายเหตุ 

กรณีแผนการเรียนอื่นๆ ที่มีจำนวนนักเรียนเลือกเรียนไม่ถึง 30 คน ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้

          2. วัน เวลา จำหน่ายใบสมัคร

-     วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม - วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

      ชำระค่าใบสมัคร 500 บาท  โดยการโอนเงินเข้าบัญชี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

      บัญชีเลขที่ 5121102480  ธ.กรุงศรีอยุธยา พร้อมเขียนชื่อนักเรียนลงในสลิปและนำไป

      แนบในการกรอกข้อมูลการสมัคร (สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี)

-     บัตรเข้าห้องสอบจะส่งอีเมล์ให้ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

3. คุณสมบัติของผู้สมัครและเกณฑ์การพิจารณา

3.1  เป็นนักเรียนหญิงที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

3.2  เป็นนักเรียนหญิงกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ของโรงเรียนต่างๆ

3.3  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม สามารถปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ

โรงเรียนจะพิจารณารับสมัครนักเรียนเข้าสมทบในแต่ละแผนการเรียน ตามอัตราที่โรงเรียนกำหนด

4. เอกสารที่จะต้องแนบในการสมัคร

         4.1      บัตรประชานักเรียน(เฉพาะด้านหน้า)

4.2      ภาพถ่ายนักเรียนหน้าตรงชุดนักเรียนพื้นหลัง ขาว ฟ้า

          (ถ่ายจากตัวนักเรียนปัจจุบันไม่ถ่ายจากรูป)

4.3      ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน

ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

          4.4      สลิปการโอนชำระค่าใบสมัคร ระบุชื่อนักเรียน

5. กำหนดการสอบคัดเลือก

5.1 วันสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

รายวิชาที่สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์            

วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และ วิชาภาษาอังกฤษ

* ทั้งนี้นักเรียนที่เลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – วิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –

สุขภาพ จะต้องสอบวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เพิ่มอีก 1 วิชา

5.2  ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

5.2.1  นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนเดิม และทำข้อสอบด้วยความสุจริต

5.2.2  นักเรียนมีบัตรประจำตัวผู้สอบ , บัตรนักเรียน , บัตรประชาชน หรือบัตรแสดงตน

5.2.3  นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบให้พร้อมได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบดินสอ กบเหลาดินสอ ปากกา ปากกาลบคำผิด

5.2.4  ไม่อนุญาต ให้นำหนังสือ บันทึกย่อ เครื่องคิดเลข อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ นาฬิกาโทรศัพท์ ให้นำเฉพาะเครื่องเขียนที่ใช้ในการสอบเข้าห้องสอบเท่านั้น

5.2.5  นักเรียนเข้าห้องสอบตามเวลาที่กำหนดและนั่งตามเลขที่ที่กำหนด

5.2.6  ไม่พูดคุยในห้องสอบ และขณะทำการสอบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับข้อสอบให้ยกมือถามกรรมการ
คุมสอบเท่านั้น

5.2.7  เมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดทำข้อสอบทันที

5.2.8  นักเรียนไม่ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา

*หากผิดจากข้อปฏิบัติในการสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ*

          6. การประกาศผลสอบ

6.1  ประกาศผลสอบทางอีเมล์ที่แจ้งไว้ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566

                6.2 วันมอบวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566

                6.3  เรียนปรับพื้นฐาน วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2566 เวลา 8.30 - 15.00 น.

           7. ลิงค์ในการกรอกใบสมัคร

                                https://forms.gle/QhWXZsNG5WH25KVN6

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัคร

โทร 02-6310085    e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Line : @sjcofficial