ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566
เพศหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566

*************************************************************************************

1.     วัน เวลา สถานที่ จำหน่ายใบสมัครและยื่นใบสมัคร

        วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566

        (ราคาชุดละ 500 บาท) โดยการโอนเข้าบัญชี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ บัญชีเลขที่ 5121102480

        ธ.กรุงศรีอยุธยา พร้อมเขียนชื่อนักเรียนลงในสลิปและนำไปแนบในการกรอกข้อมูลการสมัคร

        (สงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี)

2.     คุณสมบัติของผู้สมัคร

        เพศหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.     เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นใบสมัคร

       3.1 สำเนาสูติบัตร

        3.2 รูปถ่ายสวมชุดนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว

        3.3 สำเนาผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        3.4หลักฐานการชำระค่าสมัคร

4.     ประกาศรายชื่อและวันประเมินความพร้อม

        4.1 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินความพร้อมในวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

        4.2 ประเมินความพร้อม ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566

5.   วิชาที่ทำการประเมิน

        5.1 วิชาคณิตศาสตร์                   5.2 วิชาภาษาไทย                   5.3 วิชาสังคมศึกษา                

        5.4 วิชาวิทยาศาสตร์                  5.5 วิชาภาษาอังกฤษ

6.     การประกาศผลการพิจารณาให้เข้าศึกษา

        6.1 ประกาศผลการประเมินในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทางอีเมล