วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Policy Studies ณ Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้นางสาวธัญชนก สินธุพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอย่างเป็นเอกฉันท์