วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา International Rclations (B. A.) ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว (Tokyo International University) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566  ในการนี้นางสาวชาลิสา ธนศรีสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการอย่างเป็นเอกฉันท์