วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565

ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมค่าย Headway # 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่ๆ น้องๆ สภานักเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ในการนี้ได้รับเกียรติจากเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และมีคณะเซอร์ ครูที่ปรึกษาสีเข้าร่วมกิจกรรม