วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายเนตรนารีสัมพันธ์ (Day Camps) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 9 ณ โรงยิม ชั้น 5 ตึกทรินิตี้
โดยมีเซอร์เบอร์นาดีน สุกัลยา สถาพรวลัยรัตน์ เป็นประธานในพิธี
วัตถุประสงค์ :
(1) เพื่อให้เนตรนารี ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันจากการเข้าค่าย และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
(2) เพื่อให้เนตรนารี รู้จักความเสียสละ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อที่มีโอกาส
(3) เพื่อให้เนตรนารี แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
ในการเข้าค่ายครั้งนี้ เนตรนารีมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้กำกับเนตรนารีอย่างเคร่งครัด ทำให้การฝึกฝนเป็นไปด้วยความราบรื่น ส่งผลให้เนตรนารีสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง และสนุก ผ่อนคลายจากกิจกรรมนันทนาการระหว่างการฝึก
328273295 1405746526830666 4617024242056890361 n328545484 593089032179482 8845311162420121716 n329000023 3442806002708810 3477371052398610670 n