วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565

 งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และเกรด 5-6 ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาวะทางอารมณ์ สุขภาพจิตที่ดี เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ตลอดจนมีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม