วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมที่ดีงาม โดยมีแมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทยเป็นประธานในพิธี โดยมีคณะเซอร์ ผู้แทนครู และผู้แทนนักเรียน ร่วมพิธีในบรรยากาศความเป็นไทย สนุกสนาน และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยสืบไป

314893801 493338352820630 5142420842182182495 n 315020295 493338222820643 732095748436514013 n315158260 493337836154015 5939537989178831410 n315196530 493338082820657 3754411040101693228 n