วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งให้โอวาทกับคณะกรรมสภานักเรียน ใจความว่า “สภานักเรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพรอบด้าน ส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องระเบียบวินัย รู้จักใช้เวลาเพื่อทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น มีจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร และสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี” ณ ห้องพรเทวา โดยมีหัวหน้าฝ่ายต่างๆ และผู้รับผิดชอบกิจกรรมร่วมในพิธี